Přehled o nabízených službách v oblasti digitalizace papírových dokumentů

Mezi hlavní nabídku firmy Imaging Systems s.r.o. patří služby - především skenování běžných kancelářských a firemních dokumentů (faktur, smluv, účetnictví, vizitek a všeho ze šanonů), výkresů a projektové dokumentace či map. Tuto digitalizaci doplňuje rozpoznávání naskenovaných textů a formulířů (OCR a ICR). V naší nabídce naleznete také potřebné programové vybavení pro skenování a rozpoznávání dokumentů (programy Abbyy FineReader a Recognition server). Z oblasti hardware pak nabízíme několik ověřených a specializovaných zařízení pro skenování nejrůznějšách druhů dokumentů a výkresů - skenery CZUR a Sceye.

Cenová nabídka skenování nebo rozpoznávání textů dokumentů a formulářů,  je uváděna vždy pouze orientačně a bez DPH, neboť závisí na konktétním počtu zpracovávaných stran, jejich stavu a uložení, sešití a na dalších potřebných pracech nutných při přípravě dokumentů ke skenování a jeho následnému zařazení do elektronického archivu.

Konec formuláře

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Imaging Systems spol. s r.o.

Všeobecná ustanovení

Vztahy a vzájemná práva a povinnosti dodavatele – firmy Imaging Systems spol. s r.o. a odběratele se řídí podanou a akceptovanou objednávkou a následujícími obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné, a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

Odběratel podáním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky akceptuje a že jsou součástí smlouvy uzavírané mezi ním a dodavatelem, že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné a srozumitelné.

Smlouva

Objednávka odběratele realizovaná písemně, telefonicky, e-mailem či jiným obdobným způsobem je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva mezi odběratelem a dodavatelem je uzavřena okamžikem závazné akceptace takové objednávky dodavatelem.

Uzavřením smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká dodavateli závazek odevzdat odběrateli zboží nebo poskytnout služby uvedené v akceptované objednávce a odběrateli závazek toto zboží nebo služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

Odběratel v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 souhlasí se zařazením do databáze odběratelů dodavatele a uděluje tímto dodavateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů a to v rozsahu zejména: jméno a příjmení, název firmy, adresa, telefonní číslo, e-mail. Odběratel má v této souvislosti rovněž tyto práva: svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv odvolat, a to např. zasláním e-mailové zprávy na kontaktní e-mailovou adresu dodavatele, požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, požadovat omezení zpracování svých osobních údajů a právo vznést námitku proti jejich zpracování.

Objednávka

Předmětem objednávky odběratele může být pouze zboží nebo služby uvedené v nabídce dodavatele.

Objednávka musí obsahovat přesné označení odběratele:

 • obchodní jméno a IČO a DIČ odběratele
 • odpovědnou osobu odběratele zastupující ve věci objednávky včetně emailového, telefonického spojení
 • fakturační adresu odběratele
 • adresu na kterou mají být zboží nebo služby dodány
 • způsob odběru zboží
 • přesný popis a množství objednaného zboží nebo služeb

Dodavatel potvrdí odběrateli objednávku běžně na jeho e-mailovou adresu.

Cena a platba

Ceny zboží a služeb objednávaných odběratelem a jejich splatnost se řídí cenovou nabídkou podanou dodavatelem odběrateli. Tato cena se považuje za uhrazenou jejím připsáním v plné výši na účet dodavatele nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v provozovně dodavatele. Při způsobu platby bezhotovostním převodem dodavatel dodává zboží odběrateli nebo k přepravě po jejím plném uhrazení.

Dodavatele vystavuje odběrateli fakturu na objednané zboží či služby. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Faktura vystavená dodavatelem je daňovým dokladem a obsahuje dle zákona o DPH § 29 Náležitosti daňového dokladu:

 • datum vystavení a datum splatnosti
 • obchodní jméno odběratele a dodavatele, jejich IČ, DIČ
 • sídlo odběratele a dodavatele
 • popis zboží a služeb a sjednané množství,
 • cenu za jednotku služeb nebo zboží, výši a sazbu DPH, cenu za celou dodávku
 • celkovou cenu za dodávku bez i s DPH

Každá vystavená faktura je odběrateli zaslána elektronicky na jím zvolenou e-mailovou adresu nebo předána osobně při převzetí zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo opravy chyb a provedení změn uvedených cen při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Místo plnění, dodací lhůta, doprava

Místem dodání zboží a služeb je adresa dodání uvedená odběratelem v závazné objednávce, v případě elektronických licencí (ESD) se zasílá licenční číslo nebo certifikát s licencí e-mailem.

Dodací lhůty se řídí termínem dodání v objednávce a přepravními podmínkami dopravce. Sjednané služby budou poskytnuty v termínu uvedeném v akceptované objednávce.

Zboží bude doručeno způsobem uvedeným odběratelem v závazné objednávce, ve které bude i cena přepravy objednaného zboží. Případné poškození zásilky, způsobené dopravou, je nutné reklamovat v okamžiku převzetí u daného dopravce. Při přebírání objednaného zboží je odběratel povinen se přesvědčit, zda není dodaná zásilka nebo její části mechanicky poškozená.

Objednávka odběratele je dodavatelem splněna okamžikem předání u dodavatele, zasláním ESD licence elektronicky nebo okamžikem předání dohodnuté přepravní službě.

Záruční doba zboží

Záruční doba běží od okamžiku předání zboží při osobním odběru a při odeslání zboží od jeho předání k přepravě. Záruku lze uplatnit pouze za předpokladu, že při reklamaci jsou spolu popisem závady a s reklamovaným zbožím předloženy i nákupní doklady.

Náhrada škody

Smluvní strany sjednávají omezení celkové výše náhrady škody, která vznikne odběrateli či třetím stranám v souvislosti s obchodní transakcí mezi dodavatelem a odběratelem a ke které bude dodavatel povinen a to tak, že celková částka náhrady škody, kterou bude dodavatel povinen uhradit, nepřesáhne cenu zboží, nebo služeb, které dodavatel odběrateli v konkrétní obchodní transakci, z níž škoda vznikla, dodal. Dodavatel neodpovídá za škodu následnou, nepřímou škodu včetně ušlého zisku a za žádné škody vzniklé ztrátou dat.

Imaging Systems spol. s.r.o. © 1996 - 2018
Web created by Martin Gabriel and Katerina Konarovska